Έγγραφα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Εκτύπωση

Κάνοντας κλικ στον τίτλο του κάθε εγγράφου μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο σε μορφή pdf.

Τίτλος εγγράφου

Ενημερωτικό Δελτίο

Lamda Development SA_Καταστατικό

Απόσπασμα του από 21.11.2019 Πρακτικού Δ.Σ. της Εταιρίας με το οποίο καθορίστηκε η τιμή διάθεσης

Πρακτικό Έ.Γ.Σ. Εταιρίας της 10.10.2019

Έκθεση Ευρημάτων του Νομικού ελεγκτή_25.11.2019

Έκθεση Ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών επί επιλεγμένων χρημ/κών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Ε.Δ. με βάση το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 που συντάχθηκε από την ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς_25.11.2019

Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της Δήλωσης Επάρκειας Κεφαλαίου Κίνησης της Διοίκησης του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Ε.Δ., η οποία διενεργήθηκε βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ανάθεσης Εργασιών Διασφάλισης 3000 που συντάχθηκε από την ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς_25.11.2019

Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των καταρτισμένων pro-forma ενοποιημένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών της εταιρίας για την 30.06.2019, που συντάχθηκε από την ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Ε.Δ_25.11.2019

‘Εκθεση Εκτίμησης_ Αίγινα_30.06.2019

Εκθεση Εκτίμησης _ Cecil, Κηφισιά_30.06.2019

Εκθεση Εκτίμησης _ Golden Hall_30.06.2019

‘Εκθεση Εκτίμησης _ Lamda Med Office Building_30.06.2019

‘Εκθεση Εκτίμησης _ Όθωνος, Αθήνα_30.06.2019

‘Εκθεση Εκτίμησης _ ROBIES PROPRIETATI IMOBILIARE - Bolintin Vale - Industrial

‘Εκθεση Εκτίμησης _Blue Land_30.06.2019

‘Εκθεση Εκτίμησης _ Sveti Stefan SITE LD Montenegro_30.06.2019

‘Εκθεση Εκτίμησης _ Βιλτανιώτη, Κηφισιά_30.06.2019

‘Εκθεση Εκτίμησης _Kronos Building_30.06.2019

‘Εκθεση Εκτίμησης _LAMDADEV - Regimentului_30.06.2019

‘Εκθεση Εκτίμησης _Mediterranean Cosmos_30.06.2019

‘Εκθεση Εκτίμησης _Προκαλήσι, Σπάτα_30.06.2019

‘Εκθεση Εκτίμησης _SINGIDUNUM_30.06.2019

‘Εκθεση Εκτίμησης _The Mall Athens_30.06.2019

Το καταστατικό της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., καθότι παράρτημα της Σύμβασης της 14.11.2014, είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου στην οποία έχει δημοσιευθεί ο Ν. 4422/2016 (ΦΕΚ 181Α/27.09.2016):

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc4MT9y6Fdf3SrU9Cgx-EYRR6plyfwAxUwRIqbJ-saj-

Οι δημοσιευμένες, ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2016, 2017 και 2018 μαζί με τις αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://hellinikon.com/wp-content/uploads/2018/10/OIKONOMIKES-KATASTASEIS-16.pdf,https://hellinikon.com/wp-content/uploads/2018/10/OIKONOMIKES-KATASTASEIS-17.pdf και https://hellinikon.com/wp-content/uploads/2019/11/Ετήσιες-Οικονομικές-Καταστάσεις-της-31ης-Δεκεμβρίου-2018.pdf