Εξυπηρέτηση Μετόχων, Εταιρικές Ανακοινώσεις, Σχέσεις με Επενδυτές & Κοινωνικούς φορείς

Εκτύπωση

Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων μεριμνά για την ορθή πληροφόρηση των μετόχων, καθώς και την εξυπηρέτησή τους με βάση το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας είναι ο κ. Αλέξανδρος Κοκκίδης και οι κύριες αρμοδιότητές της είναι η υπεύθυνη, αποτελεσματική και έγκαιρη ενημέρωση των επενδυτών, θεσμικών και μη, των ΕΠΕΥ και χρηματιστηριακών εταιρειών, καθώς και η ενημέρωση των μέσων μαζικής εvημέρωσης.

H Υπηρεσία έχει επίσης την ευθύνη της επικοινωνίας της Εταιρείας με τις αρμόδιες αρχές (Χρηματιστήριο Αθηνών και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).