Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Εκτύπωση

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων έχει ως σκοπό την ανάλυση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των κινδύνων, που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Επιτροπή διατυπώνει προτάσεις, τις οποίες εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.