Σχέσεις με Επενδυτές, Εξυπηρέτηση Μετόχων και Εταιρικές Ανακοινώσεις

Εκτύπωση

Η Εταιρεία διαθέτει Τμήμα Σχέσεων Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, το οποίο, μεταξύ άλλων, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

✓ Τη διαχείριση των σχέσεων με τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό.

✓ Την προσέλκυση νέων επενδυτών/ μετόχων βάσει των αναγκών της Εταιρείας.

✓ Τις υποχρεώσεις ενημέρωσης/ γνωστοποίησης του επενδυτικού κοινού που απορρέουν από την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

✓ Την οργάνωση και διεξαγωγή των απαιτούμενων παρουσιάσεων (τακτικών και έκτακτων) για τις δραστηριότητες της Εταιρείας σε υφιστάμενους μετόχους αλλά και δυνητικούς επενδυτές (ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές).

✓ Την προετοιμασία και παροχή της πληροφόρησης προς τη Διοίκηση της Εταιρείας σχετικά με τη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας.