Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Εκτύπωση

Μαρούσι, 28 Απριλίου 2022

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι την 26.04.2022 ο κ. Χαρίτων Κυριαζής, ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, προέβη σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή €6,73 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής €6.730,00.