ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εκτύπωση

Η «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (εφεξής «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του N. 3556/2007, ότι μετά την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε στην από 10.10.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και εξειδικεύτηκε με την από 21.11.2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και την εισαγωγή των 97.014.940 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 23.12.2019, το καταβεβλημένο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 53.021.014,50 ευρώ και διαιρείται σε 176.736.715 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.