Βιώσιμη Χρηματοδότηση

Η LAMDA Development ορίζει τις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις ως ένα βασικό εργαλείο που θα καταστήσει δυνατή την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει, εστιάζοντας στη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιδράσεων και στη βελτίωση των θετικών επιδράσεων που έχει μια εταιρεία στο Περιβάλλον και την Κοινωνία.

Πράσινο Ομόλογο

Από το 2022, ο Όμιλος έχει συντάξει και υιοθετήσει, το Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου για την έκδοση «πράσινων» ομολόγων, σύμφωνα με τις αρχές Green Bond Principles (GBP), του οργανισμού International Capital Market Association (ICMA). Το Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου αναγνωρίζει τις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες βιώσιμων επενδύσεων:

sustainability_icon_32x.png
Βιώσιμα κτίρια και βιώσιμοι αστικοί εξωτερικοί χώροι
sustainability_icon_12x.png
Πράσινη ενέργεια
sustainability_icon_22x.png
Έξυπνες πόλεις

Το 2022, η LAMDA Development ολοκλήρωσε, μέσω Δημόσιας Προσφοράς, την έκδοση του πρώτου Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €230 εκατομμυρίων.

Ταξινομία Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Όμιλος, αναγνωρίζοντας την σημασία του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας και στοχεύοντας σε περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, υλοποιεί συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών για την επίτευξη ευθυγράμμισης με τον κανονισμό πλήθους επιλέξιμων οικονομικών δραστηριοτήτων του.