Διαδικασία Δημοσιοποίησης

Διαδικασία Δημοσιοποίησης Σημαντικών Συμμετοχών N3556/2007 - 27/01/2022

Η LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») προς το σκοπό ενημέρωσης και διευκόλυνσης των μετόχων της, γνωστοποιεί πληροφορίες που αναφέρονται στην υποχρέωση και την διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007 (εφεξής ο «Νόμος»), της Απόφασης υπ’ αριθμ. 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (εφεξής «η Απόφαση»), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση υπ’ αριθμ. 12/754/14.4.2016 και ισχύει, καθώς επίσης και τις διευκρινίσεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου 33/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «η Εγκύκλιος»).


Υπόχρεα πρόσωπα - Δημοσιοποίηση συμαντικών συμμετοχών

Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Νόμου, Υπόχρεα πρόσωπα για τη γνωστοποίηση μεταβολών σημαντικών συμμετοχών είναι τα ακόλουθα:

 • Κάθε μέτοχος της Εταιρείας,
  • σε περίπτωση που αποκτά ή διαθέτει μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, και του οποίου, λόγω αυτής της απόκτησης/ διάθεσης, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3,
  • σε περίπτωση που το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τους στην Εταιρεία φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου, ανεξάρτητα από το υπάρχει απόκτηση ή διάθεση μετοχών της Εταιρείας,
  • σε περίπτωση που κατέχουν ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου άνω του 10%, κάθε φορά που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό τους ίση ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών της Εταιρείας με δικαιώματα ψήφου ή λόγω εταιρικών γεγονότων,
 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία απευθείας ή μέσω τρίτου προσώπου, όταν το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που δικαιούται να αποκτά, να διαθέτει ή να ασκεί, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 ή σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη του 3%,
 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά ή διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Νόμου.

Τα παραπάνω υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να γνωστοποιήσουν τα ως άνω στην Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου. Η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Νόμου, για τον υπολογισμό των ανωτέρω ορίων δημοσιοποίησε με ημερομηνία 23.12.2019 το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου και το μετοχικό της κεφάλαιο με ανακοίνωσή της, η οποία είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.lamdadev.com) και σε αυτόν του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

 

Διαδικασία και χρόνος υποβολής γνωστοποίησης - αρμόδιες υπηρεσίες

Τα πρόσωπα που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Νόμου, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ταυτόχρονα προς την ίδια (την Εταιρεία) και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο μέτοχος ή το υπόχρεο πρόσωπο κατ’ άρθρο 10:

 1. πληροφορείται την απόκτηση ή διάθεση ή την δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ή
 2. λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή την διάθεση ή την δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή η διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ή
 3. ενημερώνεται σχετικά με γεγονός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Νόμου (εταιρικά γεγονότα).

Για τους σκοπούς ευχερέστερης παρακολούθησης των ημερών διαπραγμάτευσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο (www.hcmc.gr) τα ημερολόγια ημερών διαπραγμάτευσης των οργανωμένων αγορών που βρίσκονται ή λειτουργούν στην Ελλάδα.

Στο βαθμό που οι ανωτέρω πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών, που έχουν δώσει για τη διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών και να προβαίνουν σε γνωστοποίησή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου, η ενημέρωση της Εταιρείας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης,
 2. την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,
 3. την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη η κατήλθε των ως άνω ορίων και
 4. την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του νόμου, καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγω μετόχου.

Η ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο της Εταιρείας όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή σε αυτούς του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης, υπόδειγμα του οποίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Το υπόδειγμα συνοδεύεται από Παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά την συμπλήρωση του Παραρτήματος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφερομένων σε αυτό και το πατρώνυμο του υπόχρεου. Σημειώνεται ότι η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη η παραλείψεις.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι το έντυπο γνωστοποίησης πρέπει να υποβληθεί στον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νομίμως υπογεγραμμένο. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ιδίου του υπόχρεου προσώπου η άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση μαζί με την γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Εταιρεία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίστοιχα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν, εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.

Το νόμιμα υπογεγραμμένο έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται:

 1. όσον αφορά την Εταιρεία, στα γραφεία της, Λεωφ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι 15123, για το Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (τηλ. + 30 210 7450600), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007». Για διευκόλυνση των μετόχων, η αποστολή μπορεί να γίνει με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
 2. όσον αφορά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλλεται, νόμιμα υπογεγραμμένο στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα), Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών, Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3356/2007, όπως ισχύει». Η υποβολή του νόμιμα υπογεγραμμένου εντύπου γίνεται και με αποστολή είτε στο fax 210-33.77.243 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο πρέπει να είναι προσηκόντως συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των σελίδων που ακολουθούν. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.


Κυρώσεις

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου και των αποφάσεων πού εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει ενδεικτικά:

 • επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι €1.000.000,
 • διοικητικά μέτρα και διοικητικές κυρώσεις, όπως δημόσια δήλωση με αναφορά στο υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τη φύση της παράβασης,
 • για τα νομικά πρόσωπα: πρόστιμο ύψους έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ή έως το 5 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, ή έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης.
 • για τα φυσικά πρόσωπα: πρόστιμο ύψους έως δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ ή έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης.
 • αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. +30 210 7450600) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), στον οποίο έχουν αναρτηθεί ο Νόμος, η Απόφαση και η Εγκύκλιος.

Ειδοποιήσεις επενδυτών

Εγγραφείτε στις ειδοποιήσεις επενδυτών για να λαμβάνετε στο email σας χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, οικονομικά αποτελέσματα και τους ετήσιους απολογισμούς.