Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Εκτύπωση

Οι αρχές που διέπουν την εταιρική διακυβέρνηση θεωρούνται από τη Διοίκηση της LAMDA Development απαραίτητες τόσο για τον έλεγχο των αποφάσεων και ενεργειών της Διοίκησης, όσο και για την προστασία των συμφερόντων των μετόχων της εταιρείας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

H LΑΜDΑ Development εφάρμοσε τις αρχές και τις διαδικασίες της εταιρικής διακυβέρνησης από την έναρξη της λειτουργίας της, πριν ακόμα θεσμοθετηθούν στην Ελλάδα με το Νόμο 3016, με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια και πλαίσια, όπως εφαρμόζονται από εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστηριακές αγορές του εξωτερικού.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης