Αλλαγή μετοχικής σύνθεσης LAMDA Technol Flisvos Holding

Η LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε σε αύξηση της συμμετοχής της στην εταιρεία LAMDA TechnOL Flisvos Holding A.E.

Συγκεκριμένα μεταβιβάστηκε από την IGY FLISVOS HOLDING Ltd το σύνολο των μετοχών της, ήτοι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου έναντι τιμήματος ποσού ευρώ 2.480.500. Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση το συνολικό ποσοστό, που κατέχει η Εταιρεία, ανέρχεται σε 61%.

Η μετοχική σύνθεση της LAMDA TechnOL Flisvos Holding A.E. διαμορφώνεται πλέον ως εξής: LAMDA Development S.A.: 61%, ZERLAN Enterprises Company Limited: 30%, Alfa Ocean Developments A.K.E.Σ.Κ.: 9%