Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
-

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 5 του Ν.2190/1920, του Π.Δ. 14/1993 και του άρθρου 290 παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι κατά την από 23/06/2006 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

  1. Ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών προς αγορά: 4.402.995 μετοχές (ήτοι ποσοστό 10% των υφιστάμενων μετοχών)
  2. Ανώτατη τιμή αγοράς: 10 ευρώ/μετοχή
  3. Κατώτατη τιμή αγοράς: 2 ευρώ/μετοχή
  4. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Εταιρεία θα διενεργήσει τις αγορές: 12 μήνες, ήτοι από την 24η Ιουνίου 2006 μέχρι και την 23η Ιουνίου 2007.