Ανακοίνωση πώλησης συμμετοχής EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εταιρείας για συμμετοχή σε νέες αναπτυξιακές επενδύσεις και ενδυνάμωση της ρευστότητας της, καθώς και σε συνάρτηση με την εκπεφρασμένη πρόθεση της για στρατηγικές συνεργασίες με ξένους επενδυτές, η LAMDA Development προχώρησε σε πώληση της συμμετοχής που κατείχε στην Eurobank Properties A.E.E.A.Π. στην εταιρεία συμμετοχών Fairfax Financial Holdings Limited.

H τιμή πώλησης διαμορφώθηκε σε €4,75, που αντιπροσωπεύει ένα premium περίπου 12% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής την προηγούμενη ημέρα, ενώ η αξία της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των €42,8 εκ.

Να σημειωθεί ότι η τιμή της μετοχής της Eurobank Properties κατά την 30/6/2012 ήταν €3,8 και ως εκ τούτου θα προκύψει κέρδος από τη μεταβίβαση της μετοχής ποσού €8,6 εκ., το οποίο θα συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της Eταιρείας στο γ’ τρίμηνο του 2012.