Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στις 3 Ιουλίου 2014:

· o κος Ζήσιμος Δανηλάτος, Διευθυντής Ανάπτυξης (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη σε πώληση 17.500 δικαιωμάτων συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, συνολικής αξίας 8.940,00 ευρώ.

· o κος Θεόδωρος Γκλαβάς, πρόσωπο με στενό δεσμό με την κα Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, Διευθύντρια Ακίνητης Περιουσίας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη σε πώληση 5.455 δικαιωμάτων συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, συνολικής αξίας 3.109,35 ευρώ.