Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

 Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε, ότι στις 3 Δεκεμβρίου 2019:

-        o κ. Ευάγγελος Χρόνης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μη εκτελεστικό μέλος, προέβη σε αγορά 5.800 δικαιωμάτων προτίμησης για τη συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 0,388 ευρώ, συνολικής αξίας 2.248,26 ευρώ

-        ο κ. Βασίλειος Μπαλούμης, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 5.000 δικαιωμάτων προτίμησης για τη συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 0,37 ευρώ, συνολικής αξίας 1.850,00 ευρώ

-        η κα Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου, HR Director της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 11.750 δικαιωμάτων προτίμησης για τη συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 0,39 ευρώ, συνολικής αξίας 4.582,34 ευρώ