ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

 Η εταιρεία με την επωνυμία «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του N.3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, που έλαβε από την εταιρεία με την επωνυμία «Consolidated Lamda Holdings S.A.» (CLH), ότι στις 23 Οκτωβρίου 2019 το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της τελευταίας στο μετοχικό κεφάλαιο και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατήλθε στο 50,62% από 53,82% την αμέσως προηγούμενη ημέρα.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με προηγούμενη σχετική γνωστοποίηση, η συμμετοχή της CLH ανερχόταν συνολικά σε ποσοστό 51,88% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.