Διαπραγμάτευση νέων μετοχών

Η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2011 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 227.050 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 68.115,00 ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Ν.2190/1920, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 11 άτομα, με τιμή διάθεσης 2,5 ευρώ ανά μετοχή για συνολικά 227.050 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 23.06.2006 και 20.05.2010 και της από 17.12.2008 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η ανωτέρω αύξηση, η οποία δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 16.12.2010, σε εφαρμογή των αποφάσεων των ως άνω Γενικών Συνελεύσεων και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με τις υπ' αριθμ. Κ2-151 και Κ2-151(δις) / 18.01.2011 σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά την συνεδρίαση του της 27.01.2011 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 227.050 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 01.02.2011. Κατά την ως άνω ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο παροχής πληροφοριών του Ν.3401/2005, το οποίο είναι διαθέσιμο σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 37Α, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamdadev.com) και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr), καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 7450600).