Γνωστοποίηση απόφασης αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

Σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 και την παράγραφο 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία LAMDA DEVELOPMENT S.A. (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 22ας Μαΐου 2015, αποφάσισε τη μερική αλλαγή χρήσης κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε με την από 29ης Απριλίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (εφεξής «Αύξηση»), τα οποία ανήλθαν στο καθαρό ποσό των Ευρώ 146,1 εκ. (συνολικά έσοδα Ευρώ 150 εκ., μείον έξοδα έκδοσης Ευρώ 3,9 εκ.).

Ειδικότερα, λόγω σημαντικών και εκτάκτων ευκαιριών, που παρουσιάζονται στις δευτερογενείς αγορές χρέους, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε σκόπιμη την επένδυση ποσού έως Ευρώ Πενήντα Εκατομμυρίων (€50.000.000) από τα αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης για την εξαγορά δανειακών υποχρεώσεων ή/ και χαρτοφυλακίων δανειακών υποχρεώσεων, που περιλαμβάνουν υποχρεώσεις εταιρειών του ομίλου, σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής αξίας.

Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διεύρυνση της τρίτης (γ) κατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων, η οποία προσδιορίστηκε στην ενότητα 4.2 (Χρήση των Αντληθέντων Κεφαλαίων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης, τη μετονομασία της από «επενδύσεις σε ακίνητα» σε «επενδύσεις σε ακίνητα και στο ενεργητικό και παθητικό εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων του ομίλου» και τη διαμόρφωση, εντός της παραπάνω κατηγορίας, νέας (τέταρτης) υπο-κατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων, με την ονομασία «Επένδυση σε προσφερόμενες στη δευτερογενή αγορά δανειακές απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων του ομίλου», με συνολικό ύψος δαπάνης έως Ευρώ Πενήντα Εκατομμύρια (€50.000.000).

Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι, επένδυση της παραπάνω κατηγορίας θα επέφερε βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, συμβάλλοντας στον επανασχεδιασμό της επενδυτικής στρατηγικής και ανάπτυξής της, με δεδομένες τις κρατούσες συνθήκες στις αγορές, στις οποίες η Εταιρεία δραστηριοποιείται.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 4.2 (Χρήση των Αντληθέντων Κεφαλαίων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση.

Η ως άνω διαφοροποίηση θα τεθεί προς έγκριση από την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.