Γνωστοποίηση Συναλλαγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 13/11/2006– A. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ: 13/11/2006

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 14/11/2006

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ Χ.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ: 10.000

ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (€): 100.400

ΦΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ: ΠΩΛΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΜΕΣΟΥ: ΜΕΤΟΧΗ