Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα

Γνωστοποιείται από την LAMDA Development S.A., ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πενταετούς θητείας, μετά την εκλογή του και τον καθορισμό των ανεξάρτητων μελών του από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Μαΐου 2007, συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια μέρα ως ακολούθως:

- Απόστολος Ταμβακάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

- Ευάγγελος Χρόνης, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

- Γεώργιος Παπαγεωργίου, εκτελεστικό μέλος

- Φώτιος Αντωνάτος, μη εκτελεστικό μέλος

- Emmanuel Leonard Bussetil, μη εκτελεστικό μέλος

- Πέτρος Καλαντζής, μη εκτελεστικό μέλος

- Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Γεώργιος Γεράρδος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος