Ανακοίνωση για την τιμή διάθεσης και την αναλογία νέων μετοχών

Εκτύπωση

 Η εταιρία «LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 21.11.2019 αποφάσισε μεταξύ άλλων τα εξής:
Αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €650.000.100 με καταβολή μετρητών και την έκδοση μέχρι 2.166.667.000 νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 εκάστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων (εφεξής η «Αύξηση») που αποφάσισε η από 10 Οκτωβρίου 2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας (εφεξής η «Συνέλευση») και σε συνέχεια σχετικής εξουσιοδότησης της Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στα €6,70 ανά Νέα Μετοχή (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης»).
Με βάση την Τιμή Διάθεσης, το ονομαστικό ποσό της Αύξησης θα ισούται με ποσό €29.104.482,00 και θα συγκεντρωθεί με την έκδοση 97.014.940 νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 εκάστη. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις της Συνέλευσης, θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,216918965991410 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.
Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση εντός του προβλεπομένου από το νόμο χρονικού διαστήματος.