Ανακοίνωση αναφορικά με Επιχειρηματικές Εξελίξεις σχετικά με το έργο του Ελληνικού

Εκτύπωση

 

Πλήρωση των Αναβλητικών Αιρέσεων

Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, αναφορικά με το εμβληματικό έργο του Ελληνικού (εφεξής το «Έργο») και την από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (εφεξής η «Σύμβαση») για την απόκτηση από την 100% θυγατρική της Εταιρείας, “HELLINIKON GLOBAL I SA” (εφεξής η «Θυγατρική») του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. (εφεξής η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ») τα εξής:
Με τις υπ’ αρ. 893/2021, 894/2021 και 895/2021 αποφάσεις του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκαν οι τελευταίες εκκρεμείς αιτήσεις ακύρωσης κατά των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Κατόπιν τούτου, δεν υφίστανται πλέον εκκρεμείς αιτήσεις ακύρωσης κατά διοικητικών πράξεων και η σχετική Αναβλητική Αίρεση θεωρείται πληρωθείσα.
Παράλληλα και προς επίσπευση της απόκτησης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ, την 16.06.2021 υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας, της Θυγατρικής και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (εφεξής το «ΤΑΙΠΕΔ») Μνημόνιο Συναντίληψης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.4 της Σύμβασης (εφεξής το «Μνημόνιο»), με το οποίο τα μέρη συμφώνησαν, βάσει συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, την παραίτηση τους από την πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης για την χορήγηση άδειας καζίνο. Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία καζίνο συνεχίζει μέχρι την 30.09.2021 να αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας για το Έργο, υπό τον όρο ότι μέχρι το χρονικό εκείνο σημείο θα έχει υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο πλήρης φάκελος του σχετικού διαγωνισμού. Σε διαφορετική περίπτωση τα Μέρη θα συνεργαστούν για την εξεύρεση έως την 31.10.2021 της βέλτιστης δυνατής λύσης για την αξιοποίηση της συγκεκριμένης έκτασης.
Κατόπιν τούτων, την 16.06.2021 το ΤΑΙΠΕΔ απέστειλε επιστολή στην Εταιρεία και στη Θυγατρική με την οποία α) ενημέρωσε για την πλήρωση των αναβλητικών αιρέσεων που προβλέπονται στη Σύμβαση και β) κάλεσε τη Θυγατρική να προσέλθει την 25.06.2021 για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης μετοχών.
Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση, η Θυγατρική θα καταβάλει την πρώτη δόση του Τιμήματος Απόκτησης Μετοχών, ποσού €300εκ, και θα παραδώσει στο ΤΑΙΠΕΔ την Εγγυητική Επιστολή Πιστούμενου Τιμήματος, ποσού €347εκ.
Οι συνεδριάσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας και της Θυγατρικής για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων θα έχουν ολοκληρωθεί την 18.06.2021.