Εταιρικός Μετασχηματισμός

Εκτύπωση

Διαδικασία κοινής διάσπασης LAMDA OLYMPIA VILLAGE (L.O.V. S.M.S.A.) με απορρόφηση και σύσταση νέας εταιρείας

Κάνοντας κλικ στον τίτλο του κάθε εγγράφου μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο σε μορφή pdf.

Τίτλος εγγράφου

 1. Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και Ισολογισμός Μετασχηματισμού Διασπώμενης (Παράρτημα 1)
 2. Έκθεση Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης
 3. Έκθεση Εμπειρογνώμονα επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης
 4. Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων προς τη μέτοχό της για το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης
 5. Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της LAMDA MALLS Α.Ε. προς τους μετόχους της για το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης
 6. Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων προς τους μετόχους της για το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης
 7. Eτήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021- LAMDA MALLS Α.Ε.
 8. Eτήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 - LAMDA MALLS Α.Ε.
 9. Eτήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 - LAMDA MALLS Α.Ε.
 10. Eτήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 - LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων
 11. Eτήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 - LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων
 12. Eτήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 - LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων
 13. Eτήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022 - LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων
 14. Eτήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 - LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων
 15. Eτήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 - LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων
 16. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2022 με βάση το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007