Φόρμα υποβολής υποδείξεων ή παραπόνων

Εκτύπωση

Παρακαλούμε να καταχωρίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και την υπόδειξη ή το παράπονό σας.
Θα επεξεργαστούμε τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας φόρμας.
Εάν επιθυμείτε, έχετε την δυνατότητα να υποβάλετε την υπόδειξη ή το παράπονό σας ανώνυμα, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο παρακάτω και χωρίς να συμπληρώσετε καμία προσωπική σας πληροφορία.

Επιλέξτε πώς θέλετε να υποβάλλετε την υπόδειξη ή παράπονο *
Ονοματεπώνυμο
Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας μας μαζί σας *
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τηλέφωνο Επιλέξτε πρώτα τον κωδικό της χώρας κι έπειτα εισάγετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας
+30
Search
  Email
  Επιλέξτε την γλώσσα επικοινωνίας *
  Άλλη γλώσσα επικοινωνίας
  Περιγραφή του περιστατικού ή παραπόνου *Σημείωση: παρακαλούμε να περιγράψετε το περιστατικό ή το παράπονό σας, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα συναφή στοιχεία που κρίνετε απαραίτητα
  Συχνότητα περιστατικού ή παραπόνου *
  Ημερομηνία περιστατικού ή παραπόνου
  Πόσες φορές έλαβε χώρα το περιστατικό ή παράπονο
  Πώς θα θέλατε να επιλυθεί το περιστατικό ή παράπονο σας *