Επενδυτική Επιτροπή

Εκτύπωση

Η Επενδυτική Επιτροπή έχει ως μόνιμα μέλη με δικάιωμα ψήφου τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ως Πρόεδρο αυτής, το Διευθυντή Επενδύσεων ως Εισηγητή, το Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, και την Διευθύντρια Στρατηγικής και Επενδυτικών Σχέσεων ως Μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου μετράει για δύο ψήφους και καθορίζει το αποτέλεσμα. Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής συμμετέχει επίσης Ο Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Chief Legal & Compliance Counsel)και επιπλέον ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Chief Corporate Affairs & Business Development), σε όσες συνεδριάσεις αφορούν σε λήψη απόφασης για επιχειρηματικές αναπτύξειs αρμοδιότητας του. Ανάλογα με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης επένδυσης, δύνανται να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις και άλλα στελέχη της Εταιρίας, σύμφωνα και με την αρμοδιότητα τους, ύστερα από σχετική πρόσκληση. H Επενδυτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν κατ’ ελάχιστον τα τέσσερα μόνιμα μέλη.

Η Επενδυτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρίας, την ανάπτυξη των επενδυτικών στόχων και την αξιολόγηση νέων επενδυτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών για την Εταιρία