Επενδυτική Επιτροπή

Εκτύπωση

H Εταιρεία έχει θεσπίσει Επενδυτική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει προκειμένου να αξιολογεί ολοκληρωμένες προτάσεις νέων επενδύσεων, που υποβάλλονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης.

Για επενδύσεις ποσού υψηλότερου των €15 εκατομμυρίων ή για συνολική δέσμευση ετήσιων επενδύσεων άνω των €100 εκατομμυρίων, υποβάλλει αίτημα προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.