Επενδυτική Επιτροπή

Εκτύπωση

Η Εταιρεία έχει συστήσει την Επενδυτική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση νέων ολοκληρωμένων επενδυτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών. Έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει προτεινόμενες επενδύσεις που έχουν αξία μεγαλύτερη των τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ και έως δέκα (10) εκατομμύρια ευρώ. Για προτεινόμενες επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ ανά έργο, η Επενδυτική Επιτροπή χρειάζεται την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.