Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων

Εκτύπωση

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ότι αφορά:

α. τις γενικές αρχές, που διέπουν τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας, ειδικότερα δε την πολιτική αμοιβών, παροχών και κινήτρων για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη και τους εργαζομένους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα, και
β. την ενδυνάμωση των διοικητικών κέντρων της Εταιρείας, όσο και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης της Εταιρείας εντοπίζοντας, παρουσιάζοντας και υποδεικνύοντας τα κατάλληλα υποψήφια πρόσωπα για την πλήρωση θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και εγκρίνοντας αιτιολογημένες εισηγήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου για την πρόσληψη ή προαγωγή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Ιωάννη Ζαφειρίου, Πρόεδρος

Χαρίτωνα Κυριαζή, Μέλος

Καλυψώ-Μαρία Νομικού, Μέλος

Φώτιο Αντωνάτο, Μέλος

Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Μέλος

 

Κανονισμός Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων 

Έκθεση Αποδοχών 2020