Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων

Εκτύπωση

Η Επιτροπή αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Δ.Σ., σε ό,τι αφορά:

i. τις γενικές αρχές, που διέπουν τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα, καθώς και
ii. την ενδυνάμωση των διοικητικών κέντρων της Εταιρείας, καθώς επίσης και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης της Εταιρείας εντοπίζοντας, παρουσιάζοντας και υποδεικνύοντας τα κατάλληλα υποψήφια πρόσωπα για την πλήρωση θέσεων του Δ.Σ.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- Ιωάννη Ζαφειρίου, Πρόεδρο της Επιτροπής και Ανώτατο ανεξάρτητο μέλος, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας
- Χαρίτωνα Κυριαζή, Μέλος της Επιτροπής και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας
- Καλυψώ-Μαρία Νομικού, Μέλος της Επιτροπής και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας
- Βασίλη Κάτσο, Μέλος της Επιτροπής και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας

 

Κανονισμός Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων 

Έκθεση Αποδοχών 2022