Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων

Εκτύπωση

Η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, με κύρια αποστολή την  ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα, για την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία. Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων διασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι που αναλαμβάνουν οι μονάδες της Εταιρείας συμβαδίζουν με τη διάθεση ανάληψης κινδύνων και τα όρια ανοχής που η ανώτατη διοίκηση καθορίζει και διαμορφώνει. 

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων έχει λειτουργική γραμμή αναφοράς προς την Επιτροπή Eλέγχου ενώ διοικητικά αναφέρεται στη Διεύθυνση Λειτουργιών. Οι επιμέρους αρμοδιότητες της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων αποτυπώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.