Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Εκτύπωση

Ο εσωτερικός έλεγχος της LAΜDΑ Development είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική λειτουργία, η οποία προσθέτει αξία στα συστήματα και τις διαδικασίες του οργανισμού. Βοηθά στην επίτευξη των στόχων με την εφαρμογή συστηματικής και πειθαρχημένης προσέγγισης για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της διαχείρισης κινδύνων, των ελεγκτικών μηχανισμών και των λειτουργιών εταιρικής διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με την αρχή της ανεξαρτησίας, ο εσωτερικός έλεγχος αναφέρεται στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος έχει αναληφθεί από την Υπηρεσία  Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, της οποίας προΐσταται η κα Μαίρη Παπακωνσταντίνου και υποστηρίζεται επιλεκτικά από ειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.