Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Σκοπός αλλά και αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να προσφέρει ανεξάρτητες, αντικειμενικές, διαβεβαιωτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν τις λειτουργίες της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Η Υπηρεσία βοηθά τον Όμιλο να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του υιοθετώντας μια συστηματική επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, καθώς και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρείας. Ο Επικεφαλής της Υπηρεσίας υπάγεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου και διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στελεχώνεται από ικανούς και έμπειρους εσωτερικούς ελεγκτές με Επικεφαλής την κα Μαίρη Παπακωνσταντίνου.

Η Υπηρεσία συμμορφώνεται με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και τα όσα ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και λειτουργεί σύμφωνα με αναλυτικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος έχει εγκριθεί με την από 07.02.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.