Ανακοίνωση

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το από 26/5/2006 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου έχει επέλθει αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, που αποτελείται πλέον από τους κ.κ. Πέτρο Καλαντζή – Πρόεδρο, Emmanuel Leonard Bussetil και Σπυρίδων Θεοδωρόπουλο.