Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16ης Ιουνίου 2015 αποφάσισε την απόκτηση ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920, με τους ακόλουθους όρους:

Η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός των επομένων 24 μηνών, δηλαδή έως 16.6.2017.

Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές.

Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων μετοχών θα έχει ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 10,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική της αξία, ήτοι 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 16ης Ιουνίου 2015, σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, αποφάσισε ότι η Εταιρεία θα προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών στο διάστημα από 17.06.2015 έως 16.6.2017