Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Ιουνίου 2019 αποφάσισε την απόκτηση ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 & 50 του Ν.4548/2018, με τους ακόλουθους όρους:

Η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός των επομένων 24 μηνών, δηλαδή έως 25.06.2021.

Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για τον σχηματισμό του οποίου θα λαμβάνεται υπόψη και το ποσοστό των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία Η απόκτηση των ιδίων μετοχών κατά τα ανωτέρω θα πραγματοποιείται με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 12,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική της αξία της μετοχής, ήτοι 0,30 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο , σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, αποφάσισε την 25η Ιουνίου 2019 ότι η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τους ως άνω όρους, κατά το διάστημα από 26.06.2019 έως 25.06.2021.