Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
-

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ότι η θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» (η Θυγατρική) εξέδωσε την 23 Ιουνίου 2020 ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους έως €220 εκατ. το οποίο ανέλαβε να καλύψει στο σύνολό του η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ).

Η κάλυψη του ως άνω δανείου υπόκειται στις συνήθεις για αυτού του είδους δανεισμού προϋποθέσεις κάλυψης, συμπεριλαμβανομένης κυρίως της ολοκλήρωσης σύστασης των σχετικών εξασφαλίσεων.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από τη Θυγατρική, μεταξύ άλλων, για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού της Θυγατρικής, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής του ενδοομιλικού δανείου ποσού €11 εκατ. που προσωρινά κάλυψε η Εταιρεία.