ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΜΚ ΛΟΓΩ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

Η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 15.311 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 4.593,30 ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Ν.2190/1920, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 3 άτομα, με τιμή διάθεσης 2,3 ευρώ ανά μετοχή για συνολικά 15.311 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 23.06.2006 και 20.05.2010 και της από 1.11.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η ανωτέρω αύξηση, η οποία δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 16.12.2014, σε εφαρμογή των αποφάσεων των ως άνω Γενικών Συνελεύσεων και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με την υπ’ αριθμ. 287196/24.12.2014 σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίαση της στις 16/1/2015 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 15.311 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015. Κατά την ως άνω ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο παροχής πληροφοριών του Ν.3401/2005, το οποίο είναι διαθέσιμο σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 37Α, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamdadev.com ) και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr), καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 7450600).