Ανακοίνωση Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η LAMDA Development S.A. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του N.3556/2007 και κατόπιν σχετικών γνωστοποιήσεων που της υποβλήθηκαν στις 9.7.2014, τα ακόλουθα:

Επτά επενδυτικά κεφάλαια, ήτοι το GSO Special Situations Master Fund (Luxembourg) S.a r.l., το GSO Palmetto Opportunistic Investment (Luxembourg) Partners S.a r.l., το GSO Credit-A (Luxembourg) Partners S.a r.l., το GSO Coastline Credit (Luxembourg) Partners S.a r.l., το GSO Aiguille des Grands Montets (Luxembourg) S.a r.l., το GSO Cactus Credit Opportunities (Luxembourg) S.a r.l. και το GSO Oasis Credit (Luxembourg) Partners S.a r.l., απέκτησαν στις 2 Ιουλίου 2014 συνολικά 4.441.235 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου των ανωτέρω επτά επενδυτικών κεφαλαίων ελέγχεται από τη GSO Capital Partners LP, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια αυτών. Απώτερη ελέγχουσα εταιρεία της GSO Capital Partners L.P. είναι η εταιρία Τhe Blackstone Group L.P.

Εκ των ανωτέρω επενδυτικών κεφαλαίων, το επενδυτικό κεφάλαιο GSO Special Situations Master Fund (Luxembourg) S.a.r.l., απέκτησε στις 2 Ιουλίου 2014 2.231.721 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 5,025% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.