Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που της υποβλήθηκαν, ότι στις 5 Αυγούστου 2015:

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Special Situations Master Fund (Luxembourg) S.a.r.l. προχώρησε σε αγορά 9.655 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 38.546,30

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Aiquille des Grant Montets (Luxembourg) S.a.r.l. προχώρησε σε αγορά 2.192 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 8.751,35

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Palmetto Opportunistic Investment (Luxembourg) S.a.r.l. προχώρησε σε αγορά 739 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 2.950,39

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Oasis Credit (Luxembourg) S.a.r.l. προχώρησε σε αγορά 481 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 1.920,27

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Cactus Credit Opportunities(Luxembourg) S.a.r.l. προχώρησε σε αγορά 397 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 1.584,91

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Coastline Credit (Luxembourg) Partners S.a.r.l. προχώρησε σε αγορά 183 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 730,53

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Credit A (Luxembourg) Partners S.a.r.l. προχώρησε σε αγορά 653 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 2.607

Τα ως άνω νομικά πρόσωπα είναι, κατά την έννοια του Ν. 3340/2005, νομικά πρόσωπα που έχουν στενό δεσμό με τον κ. Akshay Shah του Ashok, ο οποίος παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την ιδιότητα του παρατηρητή εκ μέρους των Επενδυτικών Κεφαλαίων, που διαχειρίζεται η GSO Capital Partners L.P..