Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Consolidated Lamda Holdings S.A. προέβη στις 18/3/2009 σε αγορά 983 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 4.310,54 ευρώ.

Η Consolidated Lamda Holdings S.A. είναι κατά την έννοια του Ν.3340/2005, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Φ. Αντωνάτο, Ε.L. Bussetil, Π. Καλαντζή οι οποίοι είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τον κ. Α. Ταμβακάκη, Αντιπρόεδρο - μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.