Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στις 4 Ιουλίου 2014:

· o κος Θεόδωρος Γκλαβάς, πρόσωπο με στενό δεσμό με την κα Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, Διευθύντρια Ακίνητης Περιουσίας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη σε πώληση 3.971 δικαιωμάτων συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.786,95 ευρώ.

· o κος Ζήσιμος Δανηλάτος, Διευθυντής Ανάπτυξης (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη σε πώληση 10.000 δικαιωμάτων συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, συνολικής αξίας 4.720,00 ευρώ.

· η κα Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, Διευθύντρια Ακίνητης Περιουσίας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη σε πώληση 4.500 δικαιωμάτων συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, συνολικής αξίας 2.205,00 ευρώ.

· o κος Αλέξανδρος Κοκκίδης, Διευθυντής Χρηματοοικονομικών, Επενδυτικών Σχέσεων & Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη σε πώληση 9.500 δικαιωμάτων συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, συνολικής αξίας 4.760,75 ευρώ

· o κος Βασίλειος Μπαλούμης, Οικονομικός Διευθυντής (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη σε πώληση 12.000 δικαιωμάτων συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, συνολικής αξίας 5.435,00 ευρώ.