Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η EFG Bank (Monaco) (πρώην «EFG Eurofinanciere d’Investissement), πιστωτικό ίδρυμα με έδρα το Μονακό, στις 25/5/2009 προέβη (μέσω κωδικού για λογαριασμό πελατών του) σε πώληση 1.300.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 7.800.000 ευρώ.

Το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα είναι νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό, κατά την έννοια του ν.3340/2005, με τους κ.κ. Φ. Αντωνάτο και Ε.L. Bussetil, οι οποίοι είναι μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τόσο του εν λόγω νομικού προσώπου όσο και της Εταιρείας.