Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που της υποβλήθηκαν ότι στις 22.7.2014 τα ακόλουθα πρόσωπα απέκτησαν κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας λόγω συμμετοχής τους στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου:

· Η εταιρεία «Consolidated Lamda Holdings S.A.» (εφεξής «η CLH»), απέκτησε 18.312.012 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας 77.826.051,00 ευρώ. Η CLH είναι, κατά την έννοια του Ν. 3340/2005 καθώς και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Πέτρο Καλαντζή, ο οποίος είναι Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και τον κ. Φώτιο Αντωνάτο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

· Ο κ. Ευάγγελος Χρόνης, Αντιπρόεδρος - Mη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απέκτησε 3.973 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας 16.885,25 ευρώ.

· Ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, απέκτησε 39.734 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας 168.869,50 ευρώ.

· Ο κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Νομικός Σύμβουλος και Διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, απέκτησε 2.860 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας 12.155,00 ευρώ.

· Ο κ. Δημήτριος Ζωντανός του Παναγιώτη, Deputy Development Director, απέκτησε 1.192 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας 5.066,00 ευρώ.