Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005) προχώρησε στις 10.12.2014 σε ενεχυρίαση 50.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας τις οποίες κατείχε, σε Ειδικό Λογαριασμό Ενεχύρων με σκοπό εξυπηρέτηση περιθωρίου ασφάλισης.