Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε, ότι στις 23 Δεκεμβρίου 2019 τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα απέκτησαν κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας λόγω της συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της:
• Η εταιρεία «CONSOLIDATED LAMDA HOLDINGS S.A.» («η CLH»), απέκτησε 49.113.097 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, συνολικής αξίας 329.057.749,90 ευρώ. Η CLH είναι, είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Φώτιο Αντωνάτο, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας.
• Η εταιρεία «VOXCOVE HOLDINGS LIMITED» (η «VOXCOVE»), απέκτησε 9.706.144 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, συνολικής αξίας 65.031.164,80 ευρώ. Η VOXCOVE είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Ιωάννη Καραγιάννη, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας.
• Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «AEGEAN»), απέκτησε 1.606.138 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, συνολικής αξίας 10.761.124,60 ευρώ. Η AEGEAN είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας.