Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

 Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι ο κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Νομικός Σύμβουλος:

• Στις 27 Ιανουαρίου 2020, προέβη σε αγορά 30.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 8,29482 ευρώ και συνολική αξία 248.844,53 ευρώ.
• Στις 28 Ιανουαρίου 2020, προέβη σε αγορά 30.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 8,29907 ευρώ και συνολική αξία 248.971,97 ευρώ.