Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι η εταιρεία με την επωνυμία «VNK FUND AIFLNP V.C.I.C. LDT», προέβη στις 15.10.2021 σε πώληση 150 κοινών ανώνυμων ομολογιών της Εταιρείας, με μέση τιμή 1.014,02 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 152.103,03 ευρώ.

Η VNK FUND AIFLNP V.C.I.C. LDT είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Βασίλειο Κάτσο, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας.