Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Μαρούσι, 2 Μαρτίου 2022

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι την 01.03.2022 ο κ. Ευάγγελος Χρόνης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μη εκτελεστικό μέλος, προέβη σε αγορά 23.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή €6,4582 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής €148.539,28.