Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Μαρούσι, 20 Μαΐου 2022

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι ο κ. Χαράλαμπος Γκορίτσας, CFO, την 19.05.2022 προέβη σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή €5,7 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής €2.850,00.