Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι o κος Βασίλειος Μπαλούμης Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) απέκτησε την 01/02/2011, λόγω άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, 4.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 10.000 ευρώ.