Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Consolidated Lamda Holdings S.A. προέβη στις 3/9/2008 σε αγορά 8.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 57.141,60 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Consolidated Lamda Holdings S.A. είναι κατά την έννοια του Ν.3340/2005, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Φ. Αντωνάτο, Ε. Bussetil, Π. Καλαντζή και Α. Ταμβακάκη. Οι κ.κ. Φ. Αντωνάτος, Ε. Bussetil, Π. Καλαντζής είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ ο κ. Α. Ταμβακάκης είναι Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.