Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας (Ν.3556/2007): Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η LAMDA Development S.A. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του N.3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που της υποβλήθηκε, ότι στις 23 Ιουνίου 2016 η συνολική συμμετοχή των επτά επενδυτικών κεφαλαίων, ήτοι GSO Special Situations Master Fund (Luxembourg) S.à r.l., GSO Palmetto Opportunistic Investment (Luxembourg) Partners S.à r.l., GSO Credit-A (Luxembourg) Partners S.à r.l., GSO Coastline Credit (Luxembourg) Partners S.à r.l., GSO Aiguille des Grands Montets (Luxembourg) S.à r.l., GSO Cactus Credit Opportunities (Luxembourg) S.à r.l. και το GSO Oasis Credit (Luxembourg) Partners S.à r.l., που διαχειρίζεται η GSO Capital Partners L.P., διαμορφώθηκε στο 19,48% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 20,37% σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία GSO Capital Partners LP ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου των επτά ανωτέρω επενδυτικών κεφαλαίων, που συμμετέχουν άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστής ή σύμβουλος αυτών. Η εταιρεία GSO Advisor Holdings L.L.C. είναι ο «ομόρρυθμος εταίρος» (general partner) της εταιρείας GSO Capital Partners LP. Η εταιρεία Blackstone Holdings I L.P. είναι το μοναδικό μέλος της εταιρείας GSO Advisor Holdings L.L.C. H εταιρεία Blackstone Holdings I/II GP Inc. είναι ο «ομόρρυθμος εταίρος» (general partner) της εταιρείας Blackstone Holdings I L.P. Η εταιρεία The Blackstone Group L.P. είναι ο ελέγχων μέτοχος της εταιρείας Blackstone Holdings I/II GP Inc. Η εταιρεία Blackstone Group Management L.L.C. είναι ο «ομόρρυθμος εταίρος» (general partner) της εταιρείας The Blackstone Group L.P. και υπ’ αυτή της την ιδιότητα συνιστά το απώτατο ελέγχον νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα των ως άνω αναφερόμενων εταιρειών, ενώ η ίδια ελέγχεται από το συνιδρυτή, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) αυτής κ. Stephen A. Schwarzman.