Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίεας Ν. 3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και μετά από σχετική γνωστοποίηση που της υποβλήθηκε, ότι στις 5 Ιουνίου 2015, το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Credit-A (Luxembourg) Partners S.a r.l, προχώρησε σε πώληση 1.028 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 4.089,38.

Το ως άνω νομικό πρόσωπο είναι, κατά την έννοια του Ν. 3340/2005, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Akshay Shah του Ashok, ο οποίος παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την ιδιότητα του παρατηρητή εκ μέρους των Επενδυτικών Κεφαλαίων, που διαχειρίζεται η GSO Capital Partners L.P..