Ανακοίνωση σχετικά με την ενδεχόμενη υπέρβαση ορίου 25% για την αγορά ιδίων μετοχών

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
-

Η LAMDA Development S.A. στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου (συνεδριάσεις της 22.05.2008) και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του υπ’ αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι προτίθεται να διενεργήσει κατά τη χρονική περίοδο από 9 Φεβρουαρίου 2009 έως 9 Απριλίου 2009 αγορές ιδίων μετοχών με τις οποίες ενόψει και της χαμηλής ρευστότητας της σχετικής αγοράς, ενδεχομένως να υπερβεί το όριο του 25% επί του ημερήσιου όγκου, όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου. Η ενδεχόμενη υπέρβαση δε θα ανέρχεται σε καμία περίπτωση άνω του 50% του ημερήσιου όγκου, όπως αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του υπ’ αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.